PRASARANA KOTA
Radar Selasa, 26 Agustus 2008
PRASARANA KOTA
Kedaulatan Rakyat Selasa, 26 Agustus 2008
PEMILU 2009
Harian Jogja Selasa, 26 Agustus 2008
PEMILU 2009
BERNAS Selasa, 26 Agustus 2008
PEMILU 2009
Radar Selasa, 26 Agustus 2008
PEMILU 2009
Kedaulatan Rakyat Selasa, 26 Agustus 2008
PEMILU 2009
Republika Selasa, 26 Agustus 2008
PEMILU 2009
Merapi Selasa, 26 Agustus 2008